Forside
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtægter for IFN
«
»
standard-baggrund.jpg

Vedtægter for IFN

 

 

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Idrætsforeningen "FREMAD" Nørhalne. Foreningens adresse er Gustav Zimmersvej 27, Nørhalne, 9430 Vadum. Foreningens hjemsted er Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland.

 

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er at samle børn, unge og voksne for under gode forhold at kunne dyrke forskellige former for idræt samt et godt kammeratskab. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsvirksomhed efter Folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune for anvendelse af det fra Jammerbugt Kommune modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. Beretningen indsendes på forlangende til Jammerbugt Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

 

§3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver som anerkender og accepterer foreningens vedtægter og formål. Optagelse i foreningen finder sted ved henvendelse til den respektive udvalgsformand.

 

§4 Udelukkelse

Bestyrelsen har myndighed til at udelukke et medlem af foreningen, såfremt foreningens vedtægter og formål ikkeoverholdes. Dog kan det udelukkede medlem få sin sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil vedkommende har adgang. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.

 

§5 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig henvendelse til den respektive udvalgsformand. Medlemmet må vedudmeldelsen ikke være i kontingentrestance.

 

§6 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen i samråd med udvalgene. Restance kan medføre udelukkelse fra foreningens aktiviteter.

 

§7 Regnskab, budget, ansøgning.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabskik og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Årsregnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Det særlige tilskudsskema indsendes til godkendelse ved Jammerbugt Kommune sammen med ansøgning om aktivitetsstøtte/lokalestøtte. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor. Finansiering af foreningens drift finder sted i form af medlems-kontingenter m.v. samt offentligt tilskud fra Jammerbugt Kommune i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Overskud tilfalder foreningen til anvendelse indenfor lovens rammer.

 

§8 Revision

Foreningens regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.

De valgte revisorer må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller isidelinien så nær som søskendebørn, med nogle afbestyrelses-medlemmerne. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med regnskabsinstruks for foreninger, der modtager offentligt tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

§9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden medio februar måned. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

1. valg af dirigent (bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges)

2. formandens beretning

3. udvalgsberetninger

4. fremlæggelse af det reviderede regnskab

5. indkomne forslag

6. valg af bestyrelse

7. valg af medlemmer til sponsorudvalget, petanque- og ældreaktivitetsudvalg og Nørhalne Cup udvalg.

8. valg af revisor samt suppleant

9. eventuelt

 

Indvarsling af generalforsamlingen skal ske via foreningens normale kommunikations-kanaler (www.ifn.dk , Facebook eller lignende) senest 14 dage før. Alle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før. Til generalforsamlingen har medlemmer adgang. Som medlemmer og stemmeberettigede regnes alle over 16 år med gyldigt medlemskort til en af foreningens afdelinger, støttemedlemskort. Samt forældre med børn i ungdomsafdelingen, der tildeles 1 stemme pr. familie. Valgbarhed opnås ved det fyldte 18 år.

 

Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Kun fremmødte har stemmeret. Dog kræves der 2/3 flertal af de afgivne stemmer vedændringer i vedtægterne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen vedtager det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne stillerskriftligt krav herom. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling og afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

 

§10 Valg af bestyrelse

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der vælges således:

Vælges på generalforsamlingen

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Formand for sponsorudvalget

 

Vælges på afdelingsmøder:

 • 1 fra hver aktivitet
 • Valgene er skriftlige og gælder for 2 år.
 • Efter tur afgår Formand, sekretær, formand for sponsorudvalget, formand for ungdomsfodbold og formand for gymnastik på ulige år.
 • Kasserer, næstformand, formand for håndbold, formand for seniorfodbold og formand for badminton, formand for fitness på lige år.
 • Bestyrelsens forretningsgang

Næstformanden vil i tilfælde af, at formanden fratræder i utide, blive formand indtil førstkommende generalforsamling.Bestyrelsen laver hvert år en forretningsorden på det første møde efter generalforsamlingen.

 

Suppleanter

Afdelingsmødet vælger personlige suppleanter for aktivitetens bestyrelsesmedlem, desuden er der mulighed for at afdelingsmødet vælger 2 udvalgssuppleanter. Hvis de valgte suppleanter kommer i bestyrelsen eller udvalg, sidder de den periode, som den de afløser.

 

§11 Valg til sponsorudvalg, multi-power udvalg, petanque og ældreaktivitetsudvalg og Nørhalne Cup udvalg.

 

På generalforsamlingen vælges medlemmer til sponsorudvalget, multi-power-udvalget, petanque- og ældreaktivitetsudvalget og Nørhalne Cup udvalg. Sponsorudvalgets formand får sæde i bestyrelsen. De øvrige udvalgs formænd får ikke sæde i bestyrelsen, men kan deltage i bestyrelsesmøder med orientering om planlagte arrangementer og aktiviteter herunder eventuel godkendelse af budgetterede udgifter.

 

§12 Valg af 2 revisorer

Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor for en 2-årig periode, der afgår skiftevis. Der vælges hvert år en revisorsuppleant.

 

§13 Afdelingsmøder

Aktivitetsudvalgene afholder hvert år inden udgangen af december måned afdelingsmøder. Her vælges afdelingens formand (for 2 år) samt udvalgsmedlemmer for en periode på 1 år. Stemmeret på disse afdelingsmøder har de fremmødte, der er medlemmer af afdelingen. Udvalgene udarbejder selv deres dagsorden, heraf skal dog fremgå følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Valg af udvalgsformand
 4. Valg til udvalget
 5. Eventuelt.

Indvarsling af afdelingsmøderne fastsættes af udvalgene i samråd med bestyrelsen og følger retningslinierne for indvarsling for generalforsamling jfr. § 9.

 

§14 Foreningens ledelse

Foreningen tegnes af formand og kasserer. Ved almindelige dagligdags anliggender har formand og kasserer bestyrelsensfuldmagt til at underskrive på foreningens vegne.

Ved indgåelse af købs- og låneaftaler og andre beslutninger der kan påføre foreningen store økonomiske forpligtelser, skal disse godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen hæfter personligt for det tilskud foreningen modtager efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er

opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsomt.

Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven.

For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

 

§15 Foreningens ophør

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende

generalforsamlinger, af hvilken den sidste afholdes mindst 14 dage og senest 1 måned efter den første. Ved foreningens ophør/likvidation skal foreningens eventuelle formue anvendes til almennyttige formål inden for

Folkeoplysningslovens område. Foreningens klubhus kan ikke afhændes eller overgå til andet formål inden den tinglyste gæld til Jammerbugt Kommune er indfriet. Dog skal foreningens resterende formue henstå 3 år, således at en ny forening med samme formål kan oprettes med samme

formål som den opløste.

Foreningen kan ikke opløses, såfremt mere end 5 medlemmer ønsker den opretholdt.

Opdateret senest på generalforsamling 8. februar 2018

Sponsorer og Samarbejdspartnere


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idrætsforeningen Fremad Nørhalne

Nørhalne Cup - Fodbold, samvær og gode oplevelser med andre nationer og sport. International fodbold turnering for drenge og piger samt Elite drenge hold.Idrætsforeningen Fremad Nørhalne
Gustav Zimmersvej 27 Nørhalne
9430 Vadum

Kontakt

Vil du vide mere om en sportsgren eller i kontakt med en sportslig formand finder du oplysningerne under de respektive sportsgrenes sider og hold.
  2580 3030
  ifn@ifn.dk

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.